Juridische verklaring

De site www.daitem-export.com wordt geëxploiteerd door de vennootschap ATRAL SYSTEM SAS, met een kapitaal van 252 320 €, hoofdzetel te Crolles (38) -Rue du Pré de l'Orme, ingeschreven in het RCS van GRENOBLE onder het nummer 311586382.

ATRAL SYSTEM handelt in de hoedanigheid van huurder-beheerder van het handelsfonds Daitem.
De publicatiedirecteur van de website is de Heer Pierre-Yves CHAMBERLIN.

Website conform met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden. De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens op de website Daitem heeft het voorwerp uitgemaakt van een declaratie bij de ‘Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L)’.

De volledige website, alle teksten, beelden en bewegende beelden, alsook geluiden die elementen zijn van deze website zijn exclusief intellectueel eigendom van ATRAL.

Elke informatie die deze website bevat - eventuele informatie die eigendom is van derden inbegrepen -, alsook elke verspreiding van artikels die in de geschreven pers zijn gepubliceerd, hebben het voorwerp uitgemaakt van een voorafgaande toestemming.

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de website Daitem is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap ATRAL. De weergave of reproductie ervan, ongeacht de wijze of middelen, wordt beschouwd als namaak die bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van het Intellectueel Eigendomsrecht.

Het merk DAITEM werd gedeponeerd bij het ‘Institut de la Propriété Industrielle (I.N.P.I)’. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van het merk DAITEM, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap ATRAL is dus ten strengste verboden.

Ten slotte, is de vennootschap ATRAL in geen geval aansprakelijk voor de hyperlinks naar andere bronnen op het Internet die de Daitem website bevat. De gebruikers en bezoekers van de website mogen in geen geval een hyperlink naar de website Daitem creëren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ATRAL.

Webhosting www.daitem-export.com bij:
Business & Decision Interactive Eolas
8 rue Voltaire
38000 Grenoble - France